Mit tanulhatnak a szerzetesek és a hívek Szárovi Szent Szerafimtól? Lényegében ugyanazt, mert a két életforma nem két tőről fakad, hanem egyről: a szent keresztségben ellene mondottunk a sátánnak, minden cselekedetének és minden pompájának, és a Hiszekeggyel az Anyaszentegyház hitében köteleztük el magunkat. Szent Szerafim szerint az igazi lelki élet nem más, mint teljes emberi élet (annak minden vonatkozásában) a Szentlélekben.

Egy helyütt Szent Szerafim az egyetemes keresztény tanítást fogalmazza meg:

„az imádság, a virrasztás, a böjtölés, az alamizsna és más Krisztus nevében végzett erényes cselekedet csak eszköz a lelki élet megtartására. Olyan feltétel, ami nélkül egyszerűen nem megy.”

A Lélek adományai közül azokra hívja fel a figyelmünket, amelyeket ő megtapasztalt, hiszen az igazi tanítók tapasztalatból beszélnek. Huszonhat évvel ezelőtt már készült egy róla szóló kiadvány, amelynek új ismeretekkel bővített jelen kiadása még teljesebb képet tár az olvasó elé. Ahogy Barsi Balázs atya fogalmaz:

„Ő valóban Krisztus követője volt. Az Orosz Ortodox Egyház szentté avatását vegyük komolyan, hiszen II. János Pál pápa szerint az egyház két tüdővel lélegzik – a szentek adják a tiszta levegőt az egyház tüdejébe.”

„Szentéletű Szerafim (1754-1833) önként, szabadon mindent elveszített; lemondott a szülői házról, lemondott rokonairól és az utódokról, lemondott a szülőföldről, mindent elhagyott, kivéve Istent és az imádságot; üres kézzel lépett a monostorba. Ott egészen alávetette magát a szerzetesi fegyelemnek; figyelmesen és alázatosan fogadta Istentől mindazt, amit az Úr küldött neki, és az emberektől is elfogadta a vállaira helyezett terheket. Erővel győzte le saját akaratát, az emberek révén pedig végleg átadta magát Isten akaratának; erdőbe vonult, remeteségbe, hogy semmi el ne vonhassa őt Istentől, semmi ne szolgálhasson neki hamis támaszul, csak a kegyelem erősítse erőtlenségét, csak az Isten iránti hűség legyen a támasza.”

(Anthony Bloom)

Szerafin bátyuska tisztelete a XX. században átlépte a felekezeti határokat: ő a legismertebb, legtiszteltebb orosz szent a nyugati egyházban.