Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi évei

„Papnak lenni annyi is, mint gyertya lenni, annyi is, mint hegyen épült város lenni, de annyi is: örökké nyughatatlan lenni”

– írta (Mindszenty) Pehm József 1937-ben, s e gondolat igazán jellemzi őt magát, hiszen a bíboros úr 20. századi történelmünk meghatározó alakja, alkotás és teljes odaadás jellemezte őt és tevékenységét Isten és hazája iránt. Helytállása, mélységes hite és hazaszeretete példaértékű. A Szombathelyi Egyházmegye hívei számára pedig különösen is fontos emlékének ápolása, hiszen a Szombathelyi Egyházmegye szülötte volt. Mindszenty bíborosi éveiről több helyütt olvashatunk, ám a kezdeti plébánosi, zalaegerszegi évek talán kevésbé voltak ismertek eddig.

2019. október 1-jén volt száz esztendeje, hogy Pehm József átvette a zalaegerszegi plébánia vezetését. Ennek apropóján készült el Balogh Margit történész rendkívül alapos, Mindszenty zalaegerszegi éveit a legapróbb részletekig feltáró és összefoglaló 600 oldalas kötete, Az Apát úr – Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi évei című munkája.

A monográfiát Zalaegerszegen mutatták be, ahol elhangzott többek között, hogy „a zalai megyeszékhelyen eltöltött 27 év Mindszenty József életútjában és Zalaegerszeg történetében is meghatározó volt. S bár az apát úr kétségkívül elvárta a hagyományos papi tekintély tiszteletét, nagyfokú szociális érzékenysége megkérdőjelezhetetlen.”

Ezek az esztendők a bíborosi tevékenység mellett kevesebb figyelmet kapnak, azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy innen indult a majdani bíboros élete: plébánosként számos alapítással, szenteléssel, fejlesztési munkálatokkal öregbítette Zalaegerszeg hírnevét. Ő maga a következőképpen emlékezik meg minderről:

„Huszonhat és fél évet töltöttem Zalaegerszegen, a nagymultú Zala vármegye székhelyén, mint gimnáziumi hittanár, majd mint plébános. Életem jórésze, sok tevékenységem idefűződik. Ha aludtam a fegyházban, legtöbb álmomnak Zalaegerszeg volt a színtere. Munkám és munkatársaim, ottani emberek és családok jelentkeztek álmomban. Még édesanyámmal is legtöbbször ott találkoztam, nem a szülőföldön; bár jártam azért Mindszenten is.”

A rendkívül alapos és kimerítő kutatómunka eredményeképp született kötetet olvasva kirajzolódik előttünk neves szülöttünk személyisége, nyomon követhetjük, hogyan vált a csehimindszenti kisfiúból felnőve pap, hittanár, plébános, végül bíboros, hazánk és a magyar katolikus egyház történelmének egyik nagy alakja.

Mindszenty József bíboros – Fotó: Magyarországi Mindszenty Alapítvány

A könyvet fellapozva megismerkedhetünk a papi hivatáshoz vezető úttal, a zalaegerszegi hittanárral, osztályfőnökkel, Pehm József politikai érdeklődésével, a „sajtóapostollal”, aki mindig hangot adott véleményének, bátran ki is állt mellette, még ha el is kellett szenvednie annak következményeit. Illethetjük őt a történész-kutató, a hitszónok és a szegénygondozó jelzőkkel is. Mindemellett ingatlanfeljesztések, templomszentelések, alapítások fémjelzik munkáját, melyekről részletesen olvashatunk a kötetben. A könyv Szemben a nemzetiszocializmussal című fejezete kitér Mindszenty politikai eszmékkel kapcsolatos véleményére is. Egy helyütt azt írják róla és neki:

„… a nyilas eszméktől az emberek részben a Te egyházi munkád révén kezdenek eltérni és újból egyházi irányítás alá kerülni.”

Izgalmas évek ezek történelmi, egyháztörténeti és személyiségfejlődési szempontból egyaránt. Balogh Margit a forrásokra támaszkodva bemutatja a bíborosi méltóság mögött kirajzolódó magánember alakját is. A kötet végén található részletes forrásfelsorolás a történelem iránt érdeklődőket segítheti akár a további kutatásban is. Végül a szerző szavait idézzük a monográfiáról:

„Pehm József plébánosi működését aszerint próbáltuk mérlegelni, hogy mi a lelkipásztor elsődleges kötelessége. Kétségtelenül az, hogy minél virágzóbb hitéletet teremtsen. Minden más – politika, társadalmi tevékenység, gazdasági szervezőmunka – csak ez után következhetett. Ám tevékenységének ezen oldalainak együttes bemutatásával ismerhetjük meg azt a kisbirtokos-paraszti rétegből származó Pehm/Mindszenty Józsefet, aki zalaegerszegi tevékenységének is köszönhetően jutott fel a magyar katolikus egyházi hierarchia csúcsára.”